تابش تجهیز آزما. نسخه اودوو 13.0-20201024

اطلاعات درباره تابش تجهیز آزما. نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

Odoo 13 Payroll
Payroll For Odoo 13 Community Edition
SMS Notification
This module allows you to send sms notification to your users for the order confirmation, delivery, refund, etc.
Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
Tashilgostar SMS Gateway
Send sms notifications using Tashilgostar sms gateway.
CRM
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و زمان بندی کنید
انبار
مدیریت موجودی و فعالیت های انبارداری
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
تولید
سفارش های تولید و لیست مواد
فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
حضورغیاب ها
پیگیری حضور و غیاب کارمندان
Odoo 13 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
مرخصی
تخصیص مرخصی و دنبال کردن درخواست های مرخصی
HR Overtime Request and Payroll
Overtime Requests And Payroll Integration
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
All In One Barcode Scanner-Basic
This modules is useful to quick operations of sales, purchases, invoicing and inventory, inventory adjustment, bill of material, scrap using barcode scanner.
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Web Window Title
The custom web window title
Website Helpdesk Support Ticket and Issue Management
This module allow you manage your customer support ticket, ticket portal, billings for support, Timesheets.
Website Helpdesk Support Ticket and Issue Management Customize
This module allow you manage your customer support ticket, ticket portal, billings for support, Timesheets.
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار

بومی سازی /جدول حساب ها نصب شده

Iran - Accounting
Iranian localization of OpenERP accounting
Iran - Commerce Chart of Accounts
عمومی - حسابداری